Circle of Creations (met Dorien van Bavel | bijCreaDo | O So Lovely) is gevestigd te Hazerswoude Dorp en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het leveren van diensten, producten of het organiseren van evenementen of activiteiten (info@circleofcreations.nl).

Persoonsgegevens
Deze gegevens, door de aanvrager aan Dorien van Bavel verstrekt, worden gebruikt voor het uitvoeren of leveren van uw opdrachten.

Een voorbeeld van een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
▪ Voor- en achternaam;
▪ Opdrachtgegevens
▪ Geboortedatum;
▪ Adresgegevens;
▪ Telefoonnummer(s) van ouder(s)/verzorger(s);
▪ E-mailadres;
▪ Groep/klas (school).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ gezondheid (medische informatie);
▪ gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij toestemming is verleent van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact op om eventuele informatie te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jouw persoonsgegevens verwerken we met als doel:
▪  om toestemming van ouders/verzorgers vast te leggen voor deelname aan bepaalde programmaonderdelen, diensten of activiteiten;
▪  voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van BHV en EHBO (medische gegevens).

Geautomatiseerde besluitvorming
Circle of Creations neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker/ vrijwilliger) tussen zit. Ze gebruikt hiervoor het volgende: Online toestemmingsformulier/ aanmeldformulier. Deze besluiten beperken zich bijvoorbeeld voor welke programmaonderdelen de deelnemer in aanmerking komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Circle of Creations bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of aangegeven voor het realiseren van de evenementen. Wij hanteren de bewaartermijnen van maximaal anderhalf jaar voor de (bijzondere) persoonsgegevens. Na deze periode verwijderen wij in principe alle persoonsgegevens. Statistieken beperken zich tot deelname (onderdeel, leeftijd, woonplaats, aantal deelnemers) en zijn niet herleidbaar naar personen. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alle gegevens worden alleen ten goede van u gebruikt door de vrijwilligers geregistreerd bij Circle of Creations. Wij verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is, al dan niet in overleg met u, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (denk aan BHV/EHBO).

Website, cookies of vergelijkbare technieken
De website, www.circleofcreations.nl, maakt gebruik van cookies. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden als gebruikersgemak. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u hierover geïnformeerd en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U heeft zelf de mogelijkheid cookies in uw browser uit te schakelen of alle informatie die eerder is opgeslagen te verwijderen.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen worden (tot u ze zelf verwijdert): IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type. Wanneer u het formulier invult op de website zal deze informatie worden gestuurd naar de beheerders van deze pagina ter voorbereiding op het evenement.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Sociale media
Regelmatig gebruiken wij voor promotiedoeleinden of verspreiden van informatie de sociale kanalen. Hierbij willen wij u er extra op wijzen dat er tijdens dit evenement foto’s/video’s worden gemaakt. Neem contact met ons op als je hiertegen bezwaar hebt of iets wilt laten verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft ten alle tijden recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of het recht op gegevensoverdraagbaarheid door Dorien van Bavel | bijCreaDo | O So Lovely | Circle of Creations. Kortom op uw verzoek sturen wij u digitaal informatie over uw gegevens die in het bezit zijn.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens dient u digitaal aan te leveren: info@circleofcreations.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij, ter bescherming van je privacy, streept u zwart door de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Na ontvangst kunt u binnen vier weken een reactie ondervangen op uw verzoek .

Klachtenregeling
Circle of Creations wil u er tevens op wijzen dat naast direct persoonlijke contact de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bent u van mening dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de leden van het organisatiecomité.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken in verband met eventuele wijzigingen.

#Dorien van Bavel | Hazerswoude-dorp | Circle of Creations
#KVK: 93364121
#BTW-nr: NL005020131B39

www.circleofcreations.nl